Jak dlouho žijete v Českém Brodě?
  méně než 5 let  
  5–15 let  
  více než 15 let  
Kde trávíte převážnou část pracovního dne?
  přímo ve městě (mám zde práci, školu apod.)  
  v nejbližším okolí cca do 10 km (vyjíždím za prací či studiem)  
  ve vzdálenějším městě či obci (vyjíždím za prací či studiem)  
Představte si, že by se Vám naskytla možnost odstěhovat se z města. Využil/a byste ji?
  určitě ne  
  spíše ne  
  spíše ano  
  určitě ano  
  nevím  
Jaký by byl důvod pro Vaše odstěhování?
Můžete zaškrtnout maximálně 4 odpovědi.
  špatné pracovní uplatnění ve městě  
  nedostatek kulturního vyžití a trávení volného času  
  nespokojenost se stávajícím bydlením  
  nové bydlení je nedostupné (byty nebo pozemky pro výstavbu)  
  nespokojenost s bezpečností  
  malá čistota a nekvalitní životní prostředí  
  čistota a životní prostředí ve městě  
  láká mě jiný styl života (na vesnici, ve velkém městě)  
  lnízká kvalita obchodů a služeb  
  nedostupné služby v pozdních odpoledních hodinách  
  nedostatečná zdravotní péče  
  nekvalitní základní školství  
  jiné, vypište:  
  nevím  
Cítíte se ve městě bezpečně?
  naprosto bezpečně  
  spíše ano  
  spíše ne  
  rozhodně ne  
  nevím  
Proč se necítíte bezpečně a čeho se nejvíce obáváte?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  mám obavy o majetek (např. auto, domácnost)  
  mám obavy o zdraví své a blízkých (např. kvůli napadení na ulici)  
  častého výskytu problémových osob  
  mám obavy spojené s uživateli drog  
  jiných etnických skupin  
  zákazníků heren  
  nevhodného chování mladistvých  
  špatně osvětlených míst  
  jiné, vypište:  
  nevím  
Která místa považujete za opravdu riziková z hlediska bezpečnosti?
Můžete označit maximálně 2 odpovědi.
  parky  
  nádraží a okolí  
  centrum města  
  sídliště  
  okolí heren a non-stopů  
  okolí supermarketů  
  diskotéky  
  jiné, vypište:  
Jak jste spokojen/a s činností Městské policie a Policie ČR?
Zcela spokojen/aSpíše spokojen/aSpíše nespokojen/aZcela nespokojen/aNevím
Městská policie  
Policie ČR  
Jakou činnost městská policie podle Vás neprovádí dobře?
Vyberte maximálně 3 odpovědi
  měření dodržování nejvyšší povolené rychlosti  
  řešení porušování veřejného pořádku problémovými/rizikovými osobami  
  kontroly parků a jiných rizikových míst ve městě  
  využívání kamerového dohledu při řešení kriminality  
  kontrola záboru veřejného prostranství  
  pochůzková činnost strážníků v ulicích města  
  nasazení služebních psů při obchůzkách  
  kontrolu parkování  
  reakce na telefonické oznámení občana o protiprávní jednání  
  jiné, jaké:  
  nevím  
Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s nabídkou zdravotních služeb ve městě.
  zcela spokojen/a  
  spíše spokojen/a  
  spíše nespokojen/a  
  zcela nespokojen/a  
  nevím  
Které z následujících zdravotních služeb nejvíce postrádáte, nebo podle Vás nemají dostatečnou kapacitu?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  praktický lékař  
  dětský lékař  
  zubní lékař  
  pohotovost  
  lékárna  
  rychlá záchranná služba  
  odborný lékař, vypište zaměření:  
  jiné, vypište:  
  nevím  
Ohodnoťte, jak jste celkově spokojen/a se školstvím ve městě.
  Zcela spokojen/a     Spíše spokojen/a     Spíše nespokojen/a     Zcela nespokojen/a     Nevím  
Jaké hlavní problémy ve školství vás trápí?
Můžete vybrat maximálně 2 hlavní problémy, prosím specifikujte na které škole vás daný problém trápí.
  malá kapacita školního zařízení, kterého  
  nízká kvalita školního zařízení, kterého  
  problémy s bezpečností na škole, které  
  jiné, vypište:  
  nevím  
Jaké jsou podle Vás největší překážky či problémy, se kterými se potýkají rodiny s dětmi v Českém Brodě?
Vyberte maximálně 4 odpovědi.
  návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené  
  nedostatek zkrácených pracovních úvazků  
  chybí jesle  
  nedostatek míst v mateřských školách  
  omezené možnosti hlídání dětí (i jako placená služba)  
  otevírací doba mateřských škol  
  otevírací doba školních družin  
  nedostatek bezpečných a kvalitních hřišť  
  bariérovost města pro pohyb s kočárky a malými dětmi  
  dopravní bezpečnost (nebezpečné křižovatky, přechody)  
  jiné, vypište:  
  nevím  
Jste spokojen/a se stavem a úpravou veřejných prostranství ve městě?
  zcela spokojen/a  
  spíše spokojen/a  
  spíše nespokojen/a  
  zcela nespokojen/a  
  nevím  
Proč není stav veřejných prostranství zcela uspokojivý?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  přeplněné odpadní nádoby  
  není zabezpečen pravidelný úklid ulic  
  málo odpadkových košů v ulicích  
  nedostatečná údržba či obnova veřejné zeleně  
  nepořádek v okolí domů  
  nedostatečná zimní údržba  
  problémy s psími exkrementy  
  vandalismus (ničení zeleně, laviček, graffiti apod.)  
  jiné, vypište:  
  nevím  
Jak jste celkově spokojen/a s kvalitou životního prostředí?
  zcela spokojen/a  
  spíše spokojen/a  
  spíše nespokojen/a  
  zcela nespokojen/a  
  nevím  
Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v Českém Brodě?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  znečištění ovzduší automobilovou dopravou  
  znečištění ovzduší lokálními topeništi  
  znečištění ovzduší zápachem z kanalizace  
  zápach z nevyvážených kontejnerů na komunální odpad  
  hluk z automobilové dopravy  
  hluk ze železniční dopravy  
  opuštěné nebo nevyužívané zemědělské a průmyslové objekty  
  černé skládky  
  provoz ZZN Polabí  
  jiné, vypište:  
  nevím  
Jak jste spokojen/a s možnostmi a nabídkou sportovního a rekreačního vyžití ve městě?
  zcela spokojen/a  
  spíše spokojen/a  
  spíše nespokojen/a  
  zcela nespokojen/a  
  nevím  
Co ve městě nejvíce postrádáte pro možné sportovní a rekreačního vyžití?
Vyberte maximálně 4 odpovědi.
  možnost koupání  
  cyklostezky v okolí města  
  okruh/stezky pro in-line bruslení  
  volně přístupná sportoviště (včetně různých „plácků“ pro sportování)  
  naučné stezky ve městě a okolí  
  tělocvičny/prostory pro halové sporty  
  hřiště pro seniory a osoby se zdravotním handicapem  
  skatepark  
  dětská hřiště  
  dětské dopravní hřiště  
  jiné, vypište:  
  nevím  
Jak jste spokojen/a s možnostmi a nabídkou pro kulturní a společenské vyžití ve městě?
  zcela spokojen/a  
  spíše spokojen/a  
  spíše nespokojen/a  
  zcela nespokojen/a  
  nevím  
Co v Českém Brodě nejvíce postrádáte pro své kulturní a společenské vyžití?
 
uveďte maximálně dvě konkrétní věci
Jste spokojen/a s podporou města pro organizace a spolky věnující se aktivitám volného času?
  zcela spokojen/a  
  spíše spokojen/a  
  spíše nespokojen/a  
  zcela nespokojen/a  
  nevím  
Jak jste spokojen/a s možnostmi nakupování a dostupností komerčních služeb ve městě?
  zcela spokojen/a  
  spíše spokojen/a  
  spíše nespokojen/a  
  zcela nespokojen/a  
  nevím  
Které obchody či komerční služby Vám v Českém Brodě nejvíce chybí?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  supermarket/ hypermarket  
  menší obchody v mojí části města  
  menší obchody s delší otevírací dobou  
  specializované prodejny  
  kvalitní restaurace  
  služby, jaké  
  nevím  
Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s nabídkou sociálních služeb ve městě.
  zcela spokojen/a  
  spíše spokojen/a  
  spíše nespokojen/a  
  zcela nespokojen/a  
  nevím  
Které z následujících sociálních služeb nejvíce postrádáte, nebo podle Vás nemají dostatečnou kapacitu?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  domov pro seniory Anna  
  dům s pečovatelskou službou  
  denní stacionáře pro seniory  
  pečovatelské a zdravotní služby v domácnosti  
  služby hospice  
  rodinné centrum  
  rodinná poradna  
  služby pro osoby v krizi - krizová intervence, azylové bydlení  
  jiné:  
  nevím  
Jakým způsobem se běžně pohybujete na území města?
Můžete označit více odpovědí.
  automobilem  
  pěšky  
  na kole  
  autobusem  
  jinak, jak:  

Jak jste spokojen/a se zajištěním podmínek pro dopravu ve městě?

 
Zcela spokojen/aSpíše spokojen/aSpíše nespokojen/aZcela nespokojen/aNevím
dopravní infrastruktura celkově  
bezpečnost silničního provozu  
možnosti parkování  
městská hromadná doprava (v rámci PID)  
organizace dopravy v centru města (systém jednosměrek, přednost zprava apod.)  
podmínky pro pohyb na kole  
podmínky pro pěší dopravu  
Jaké jsou podle Vás konkrétní dopravní problémy v Českém Brodě?
Vyberte maximálně 4 odpovědi.
  špatná kvalita a údržba komunikací  
  špatné dopravní značení  
  chybějící pěší zóna v centru  
  problémy s parkováním  
  bezohledné chování řidičů (např. nedodržování rychlosti)  
  nízká kvalita a údržba chodníků  
  nevhodné podmínky pro cyklisty  
  nepřehledná doprava v centru města  
  nepřehledné křižovatky  
  nebezpečné betonové zábrany pro zklidnění dopravy (např. v ul. Palackého)  
  něco jiného (můžete uvést konkrétní nebezpečná místa)  
  nevím  
Uveďte místa, kde je třeba řešit parkování.
Vyberte maximálně 2 odpovědi.
  nemám auto, otázka se mě netýká  
  v centru města  
  v okolí nádraží  
  na sídlišti a jihu města  
  za tratí (Škvárována a Mexiko)  
  v západní části města, vypište kde:  
  školy, školky, které:  
  žádné takové místo není  
  nevím  
Do jaké míry jste spokojena/a s možností zapojit se do rozhodování a plánování rozvoje města?
  zcela spokojen/a  
  spíše spokojen/a  
  spíše nespokojen/a  
  zcela nespokojen/a  
  nevím  
Představte si, že můžete rozhodnout o velkých investicích ve městě a jeho okolí. Co byste chtěli ve městě podporovat?
Vyberte maximálně 4 odpovědi.
  budovat sítě stezek pro cyklisty (in-line atd.) kolem města  
  vytvořit zázemí pro cyklistickou dopravu ve městě (stojany, uzamykatelná stání apod.)  
  vybudovat nové nájemní byty  
  vybudovat infrastrukturu pro výstavbu nových rodinných domů  
  navýšit kapacitu v zařízeních pro seniory  
  využití areálu bývalého cukrovaru  
  rekonstruovat sportovní areály  
  rekonstruovat chodníky a místní komunikace  
  rekonstruovat vodovodní a kanalizační sítě  
  rekonstruovat budovy v areálu nemocnice  
  vybudovat místa pro setkávání mladých  
  rekonstrukce náměstí  
  obchvat města  
  nevím  
Ohodnoťte, do jaké míry se cítíte být informován/a o dění ve městě a činnosti Městského úřadu.
  plně  
  spíše ano  
  spíše ne  
  vůbec  
  nevím  
Jaký typ informací postrádáte?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  aktuální informace o dění ve městě (o kulturních, sportovní či společenské akce apod.)  
  informace o rozvojových plánech ve městě  
  informace o službách městského úřadu pro občany  
  informace pro podnikatele (obchodní informace)  
  informace o rozhodování zastupitelstva a rady města  
  informování o mimořádných událostech ve městě (opravy, uzavírky, přerušení dodávek)  
  kácení a úpravy zeleně ve městě  
  informace o hospodaření města  
  jiné, jaké:  
  nevím  
Jaké zdroje využíváte pro získání informací o dění ve městě a činnosti radnice?
Vyberte maximálně 4 odpovědi.
  Českobrodský zpravodaj  
  internetové stránky města  
  elektronický newsletter radnice  
  FB profil města  
  informační centrum města  
  úřední deska Městského úřadu  
  besedy se zástupci města  
  účast na jednání zastupitelstva města  
  telefonický dotaz na radnici  
  osobní návštěva na radnici  
  z doslechu od přátel a známých  
  odjinud, vypište odkud:  
  informace nevyhledávám, nemám o ně zájem  
Nakolik jste spokojen/a s prací úředníků, když musíte vyřídit nějaké záležitosti na městském úřadě?
  velmi spokojen/a  
  spíše spokojen/a  
  spíše nespokojen/a  
  velmi nespokojen/a  
  nevím  
V jakém případě jste byl/a nespokojen/a?
Vyberte maximálně 2 odpovědi.
  při zařizování osobních dokladů  
  při jednání na matrice  
  při podávání stížnosti či oznámení přestupku  
  při jednání na živnostenském úřadu  
  při jednání na stavebním úřadu  
  při jednání na odboru sociálních věcí  
  v informačním centru  
  v jiném případě, jakém:  
Ve které části Českého Brodu bydlíte?
  centrum města a Malechov  
  sídliště a jih města (Tuchorazská, K Dolánkám)  
  za tratí (Škvárovna a Mexiko)  
  západ města (od trati k Palackého ulici včetně části za nemocnicí)  
  Liblice  
  Štolmíř  
  Zahrady  
  jinde, kde  
Jaké je složení Vaší domácnosti?
  jednotlivec  
  oba rodiče s dítětem (dětmi)  
  jeden rodič s dítětem (dětmi)  
  manželé žijící v domácnosti bez dětí (příp. děti jsou starší a žijí jinde)  
  vícegenerační domácnost  
  jiný typ  
Jaké je Vaše povolání?
  pracující/zaměstnanec  
  student/ka  
  podnikatel/ka  
  nezaměstnaný/á  
  důchodce/důchodkyně  
  v domácnosti  
  v invalidním důchodu/práce neschopný/á  
Jaký je Váš věk?
  méně než 15 let  
  15–24 let  
  25–34 let  
  35–44 let  
  45–54 let  
  55–64 let  
  65–74 let  
  75 let a více  
Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
  základní  
  střední bez maturity/vyučen(a)  
  střední s maturitou nebo vyšší odborné  
  vysokoškolské  
Pohlaví:
  muž  
  žena  


PROHLÁŠENÍ·Agora CE, o.p.s. prohlašuje, že ke všem získaným údajům přistupuje přísně důvěrně a se všemi poskytnutými daty zachází v souladu se Zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Agora CE, o.p.s., Český Brod © 2020
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA