Ohodnoťte stav veřejných prostranství ve městě z hlediska důležitosti.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte stav veřejných prostranství ve městě z hlediska spokojenosti.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Proč není stav veřejných prostranství zcela uspokojivý?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  přeplněné odpadní nádoby  
  není zabezpečen pravidelný úklid ulic  
  zanedbaná údržba chodníků a přilehlých zelených pásů  
  málo odpadkových košů v ulicích  
  zanedbaná údržba či obnova veřejné zeleně  
  nedostatečná zimní údržba chodníků a silnic  
  nedostatečné odstraňování následků vandalismu (ničení zeleně, laviček, graffiti apod.)  
  nedostatečná údržba dětských hřišť  
  znečištění ulic psími exkrementy  
  nedostatek laviček  
Ohodnoťte kvalitu životního prostředí ve městě z hlediska důležitosti.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte kvalitu životního prostředí ve městě z hlediska spokojenosti.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v Českém Brodě?
Vyberte maximálně 4 odpovědi.
  znečištění ovzduší osobní automobilovou dopravou  
  znečištění ovzduší nákladní automobilovou dopravou  
  znečištění ovzduší lokálními topeništi  
  zápach z kanalizace  
  zápach z nevyvážených kontejnerů na komunální odpad  
  zápach z průmyslových oblastí (např. jatka, Isover, atd. )  
  znečištěná (zapáchající) Šembera  
  hluk z osobní automobilové dopravy  
  hluk z nákladní automobilové dopravy  
  hluk ze železniční dopravy  
  černé skládky  
Jakým způsobem se běžně pohybujete na území města?
Můžete označit více odpovědí.
  automobilem  
  pěšky  
  na kole  
  autobusem  
Ohodnoťte na škále následující oblasti z hlediska důležitosti.
1 - velmi důležité2 - spíše důležité3 - spíše nedůležité4 - zcela nedůležité
organizace dopravy v centru města (systém jednosměrek, přednost zprava apod.)  
technický stav chodníků a vozovek v obci  
bezpečnost silničního provozu  
možnosti parkování  
městská hromadná doprava (v rámci PID)  
podmínky pro pohyb na kole  
podmínky pro pěší  
podmínky pro pohyb starších či jinak pohybově omezených lidí (s kočárkem atp.)  
Ohodnoťte na škále následující oblasti z hlediska spokojenosti.
1 - velmi spokojen/a2 - spíše spokojen/a3 - spíše nespokojen/a4 - zcela nespokojen/anevím
organizace dopravy v centru města (systém jednosměrek, přednost zprava apod.)  
technický stav chodníků a vozovek v obci  
bezpečnost silničního provozu  
možnosti parkování  
městská hromadná doprava (v rámci PID)  
podmínky pro pohyb na kole  
podmínky pro pěší  
podmínky pro pohyb starších či jinak pohybově omezených lidí (s kočárkem atp.)  
Kde se cítíte jako chodec nebo cyklista nejvíce ohrožen/a?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  necítím se ohrožen/a  
  na křižovatce ul. Jana Kouly (u Penny a Lidlu)  
  na křižovatce v ul. Jana Kouly a ul. Krále Jiřího (u areálu ZZN)  
  na křižovatce ul, Palackého a ul. Na Cihelně  
  při přecházení v ul. Žitomířská  
  při přecházení v ul. Žižkova  
  při přecházení státní silnice 1/12 Praha - Kolín  
  v ul. Klučovská směrem k liblické pekárně  
  cestou do Štolmíře  
Na kterých místech máte nejčastěji problém s parkováním?
Vyberte maximálně 2 odpovědi.
  nemám auto / otázka se mě netýká  
  v centru města  
  v okolí nádraží  
  na sídlišti a jihu města (Tuchorazská, K Dolánkám)  
  za tratí (Škvárovna a Mexiko)  
  v západní části města (od trati k Palackého ulici včetně části za nemocnicí)  
  okolí škol, školek  
  žádné takové místo není  
  nevím  
Cítíte se ve městě bezpečně?
  rozhodně ano  
  spíše ano  
  spíše ne  
  rozhodně ne  
  nevím  
O co se obáváte?
Můžete označit libovolný počet možností.
  mám obavy o majetek (např. auto, domácnost)  
  mám obavy o své osobní věci (peněženka, doklady, telefon atp.)  
  mám obavy o svou osobní bezpečnost (např. kvůli napadení na ulici)  
  mám obavy o bezpečnost svých blízkých  
Která místa považujete za opravdu riziková z hlediska osobní bezpečnosti?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  městský park  
  park Na Škvárovně  
  nádraží ČD a okolí  
  centrum města  
  sídliště  
  okolí Casina San Marco, ul. Krále Jiřího 88  
  okolí Herny Viktoriaplay, nám. Husovo 78  
  okolí supermarketů  
  stezka Břetislava Jedličky-Brodského  
  neosvětlená cesta do Štolmíře  
Co je důvodem Vašich obav v těchto místech?
Vyberte maximálně 2 odpovědi.
  nevím, je to spíše neurčitý pocit osobního ohrožení, než konkrétní důvod  
  lidé evidentně pod vlivem omamných látek  
  agresivní násilníci  
  kapsáři  
  hlučné a neukázněné skupiny  
  špinaví a zapáchající lidé  
  volně pobíhající psi  
Ohodnoťte na škále činnost městské policie z hlediska důležitosti.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte na škále činnost městské policie z hlediska spokojenosti.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Jakou činnost městská policie podle Vás neprovádí dobře?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  měření dodržování nejvyšší povolené rychlosti  
  řešení porušování veřejného pořádku problémovými/rizikovými osobami  
  kontroly parků a jiných rizikových míst ve městě  
  využívání kamerového dohledu při řešení kriminality  
  kontrola záboru veřejného prostranství  
  pochůzková činnost strážníků v ulicích města  
  nasazení služebních psů při obchůzkách  
  kontrolu parkování  
  reakce na telefonické oznámení občana o protiprávním jednání  
Ohodnoťte na škále činnost Policie ČR z hlediska důležitosti.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte na škále činnost Policie ČR z hlediska spokojenosti.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Ohodnoťte nabídku zdravotních služeb z hlediska důležitosti.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte nabídku zdravotních služeb z hlediska spokojenosti.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Které z následujících zdravotních služeb nejvíce postrádáte, nebo podle Vás nemají dostatečnou kapacitu?
Vyberte maximálně 2 odpovědi.
  praktický lékař  
  dětský lékař  
  zubní lékař  
  pohotovost  
  lékárna  
  rychlá záchranná služba  
  odborný lékař  
Ohodnoťte, jak jsou pro Vás důležité školy v Českém Brodě.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte, jak jste spokojen/a se školami v Českém Brodě.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Označte školu/y, se kterými máte zkušenosti, anebo o kterých máte informace.
  MŠ Sokolská  
  MŠ Kollárova  
  MŠ Liblice  
  ZŠ a Prakt. škola  
  ZŠ Žitomířská  
  ZŠ Tyršova  
  Gymnázium  
  SOŠ Liblice  
S čím konkrétně nejste spokojen/a?
U školy, kterou hodnotíte, označte max. 2 možnosti toho, s čím nejste spokojen/a.
malá kapacitakvalita výukyšpatné vybavenístravováníšikanatechnický stav budov
MŠ Sokolská  
MŠ Kollárova  
MŠ Liblice  
ZŠ a Prakt. škola  
ZŠ Žitomířská  
ZŠ Tyršova  
Gymnázium  
SOŠ Liblice  
Jaké jsou podle Vás největší překážky či problémy, se kterými se potýkají rodiny s dětmi v Českém Brodě?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  nedostatek kroužků nebo jiných mimoškolních aktivit  
  chybí jesle  
  nedostatek míst v mateřských školách  
  nedostatek míst v dětských skupinách  
  otevírací doba mateřských škol  
  otevírací doba školních družin  
  nedostatek bezpečných nebo kvalitních hřišť  
  bariérovost města pro pohyb s kočárky a malými dětmi  
  dopravní bezpečnost (nebezpečné křižovatky, přechody)  
  návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené  
  nedostatek zkrácených pracovních úvazků  
  nevím  
Ohodnoťte nabídku kulturního a společenského vyžití ve městě z hlediska důležitosti.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte nabídku kulturního a společenského vyžití ve městě z hlediska spokojenosti.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Co v Českém Brodě nejvíce postrádáte pro své kulturní a společenské vyžití?
Vyberte maximálně 2 možnosti.
  hudební akce  
  divadelní akce  
  filmové akce  
  vzdělávací akce  
  akce pro seniory  
  akce pro rodiny s dětmi  
Ohodnoťte nabídku sportovních aktivit ve městě z hlediska důležitosti.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte nabídku sportovních aktivit ve městě z hlediska spokojenosti.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Co ve městě nejvíce postrádáte pro možné sportovní a rekreační vyžití?
Vyberte maximálně 4 odpovědi.
  cyklostezky v okolí města  
  okruh/stezky pro in-line bruslení  
  volně přístupná venkovní sportoviště (včetně různých „plácků“ pro sportování)  
  naučné stezky ve městě a okolí  
  tělocvičny / prostory pro halové sporty / víceúčelová sportovní hala  
  hřiště pro seniory a osoby se zdravotním handicapem  
  skatepark  
  dětská hřiště  
  dětské dopravní hřiště  
  možnost koupání – přírodní koupaliště  
  možnost koupání – umělé koupaliště  
  prostor pro psy na volno  
Ohodnoťte dostupnost obchodů či komerčních služeb ve městě z hlediska důležitosti.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte dostupnost obchodů či komerčních služeb ve městě z hlediska spokojenosti.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Které obchody či komerční služby Vám v Českém Brodě nejvíce chybí?
Vyberte maximálně 2 odpovědi.
  supermarket/ hypermarket  
  menší obchody v mojí části města  
  menší obchody s delší otevírací dobou  
  specializované prodejny  
  kvalitní restaurace  
  kavárny, nebo cukrárny  
  restaurace se zahrádkou  
Ohodnoťte nabídku sociálních služeb ve městě z hlediska důležitosti.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte nabídku sociálních služeb ve městě z hlediska spokojenosti.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Jaké sociální služby (zařízení) Vám ve městě chybí, nebo podle Vás nemají dostatečnou kapacitu?
Vyberte maximálně 2 možnosti.
  domov pro seniory  
  denní stacionář pro seniory  
  dům s pečovatelskou službou  
  terénní pečovatelská služba  
  stacionář pro osoby se zdravotním postižením  
  psychologické poradenství  
  odborné sociální poradenství  
  nízkoprahové (bezplatné) zařízení pro děti a mládež  
  azylový domu pro matky s dětmi  
  startovací byty  
Ohodnoťte možnost zapojit se do rozhodování a plánování rozvoje města z hlediska důležitosti.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte možnost zapojit se do rozhodování a plánování rozvoje města z hlediska spokojenosti.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Představte si, že můžete rozhodnout o velkých investicích ve městě a jeho okolí. Co byste chtěli ve městě podporovat?
Vyberte maximálně 4 odpovědi.
  budovat sítě stezek pro cyklisty (in-line atd.) kolem města  
  vytvořit zázemí pro cyklistickou dopravu ve městě (stojany, uzamykatelná stání apod.)  
  vybudovat nové nájemní byty  
  vybudovat infrastrukturu pro výstavbu nových rodinných domů  
  vybudovat nový přivaděč vodních zdrojů a vodojem  
  navýšit kapacitu v zařízeních pro seniory  
  využití areálu bývalého cukrovaru  
  rekonstruovat sportovní areály  
  rekonstruovat chodníky a místní komunikace  
  rekonstruovat vodovodní a kanalizační sítě  
  rekonstruovat budovy v areálu nemocnice  
  vybudovat místa pro setkávání mladých  
  rekonstrukce náměstí  
  obchvat města  
Ohodnoťte informovanost o dění ve městě z hlediska důležitosti.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte informovanost o dění ve městě z hlediska spokojenosti.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Jaký typ informací Vás nejvíce zajímá?
Vyberte maximálně 3 odpovědi.
  aktuální informace o dění ve městě (o kulturních, sportovních či společenských akcích apod.)  
  informace o rozvojových plánech ve městě  
  informace o službách městského úřadu pro občany  
  informace pro podnikatele (obchodní informace)  
  informace o rozhodování zastupitelstva a rady města  
  informování o mimořádných událostech ve městě (opravy, uzavírky, přerušení dodávek)  
  informace o kácení a úpravy zeleně ve městě  
  informace o hospodaření města  
  informace o stavu vyvolaném covidem-19  
Jaké zdroje využíváte pro získání informací o dění ve městě a činnosti radnice?
 
Vyberte maximálně 4 odpovědi.
  informace nevyhledávám, nemám o ně zájem  
  Českobrodský zpravodaj  
  internetové stránky města  
  elektronický newsletter radnice  
  FB profil města  
  informační centrum města  
  úřední deska městského úřadu  
  besedy se zástupci města  
  účast na jednání zastupitelstva města  
  osobní návštěva na radnici  
  z doslechu od přátel a známých  
  vývěsky a reklama na ulici  
Ohodnoťte chod městského úřadu z hlediska důležitosti.
  1 - velmi důležité  
  2 - spíše důležité  
  3 - spíše nedůležité  
  4 - zcela nedůležité  
Ohodnoťte chod městského úřadu z hlediska spokojenosti.
  1 - velmi spokojen/a  
  2 - spíše spokojen/a  
  3 - spíše nespokojen/a  
  4 - zcela nespokojen/a  
  nevím  
Pokud jste byli při vyřizování na městském úřadě s něčím nespokojeni, zaškrtněte, o který odbor se jednalo a jaký byl hlavní důvod Vaší nespokojenosti.
Vyberte libovolný počet odborů a maximálně 2 hlavní důvody u každého odboru.
přístup/jednání pracovníka/ůnevhodná otevírací dobadlouhá čekací dobapodávání mylných informacínekompetentnost pracovníka/ůproblematická telefonická komunikace
Finanční odbor  
Kancelář vedení města  
Městské lesy  
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad  
Odbor rozvoje  
Odbor sociálních věcí a školství  
Odbor výstavby a územního plánování  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Odbor vnitřních věcí  
Jak často jste museli za poslední 2 roky vyřizovat záležitosti na městském úřadě?
  jednou až několikrát měsíčně  
  jednou až několikrát za půl roku  
  jednou za rok nebo méně častěji  
  nezajdu sem vůbec  
Jak dlouho žijete v Českém Brodě?
Pro účely zpracování a vyhodnocení dotazníků prosíme, odpovězte na následující otázky. Uvedené odpovědi slouží k čistě statistickým účelům a nebudou spojovány s Vaší osobou!!
  méně než 5 let  
  5 - 15 let  
  více než 15 let  
Kde trávíte převážnou část pracovního dne?
  přímo ve městě (mám zde práci, školu apod.)  
  v nejbližším okolí cca do 10 km (vyjíždím za prací či studiem)  
  ve vzdálenějším městě či obci (vyjíždím za prací či studiem)  
Ve které části Českého Brodu bydlíte?
  centrum města a Malechov  
  sídliště a jih města (Tuchorazská, K Dolánkám)  
  za tratí (Škvárovna a Mexiko)  
  západ města (od trati k Palackého ulici včetně části za nemocnicí)  
  Liblice  
  Štolmíř  
  Zahrady  
Jaké je složení Vaší domácnosti?
  jednotlivec  
  oba rodiče s dítětem/dětmi  
  jeden rodič s dítětem/dětmi  
  manželé žijící v domácnosti bez dětí (příp. děti jsou starší a žijí jinde)  
  vícegenerační domácnost  
  jiný typ  
Jaké je Vaše ekonomická aktivita?
  pracující/zaměstnanec  
  student/ka  
  podnikatel/ka  
  nezaměstnaný/á  
  důchodce/důchodkyně  
  v domácnosti  
Jaký je Váš věk?
  méně než 15 let  
  15–24 let  
  25–34 let  
  35–44 let  
  44–54 let  
  55–64 let  
  65–74 let  
  75 let a více  
Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
  základní  
  střední bez maturity/vyučen(a)  
  střední s maturitou nebo vyšší odborné  
  vysokoškolské  
Pohlaví:
  muž  
  žena  
Chybělo Vám v dotazníku nějaké téma? Využijte zbývajícího místa pro Vaše další náměty a připomínky:


PROHLÁŠENÍ·Agora CE, o.p.s. prohlašuje, že ke všem získaným údajům přistupuje přísně důvěrně a se všemi poskytnutými daty zachází v souladu se Zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Agora CE, o.p.s., Český Brod © 2020
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA